Kirim Karyamu

Kirim tulisanmu sekarang

Sekolah Jaman Saiki

Sasi Maret, April, Mei, kuwi kanggone wong sing neng dunia pendidikan klebu sasi sing abot. Ya abot kanggone murid sakgurune. Yen wali murid abote paling mung ndonga kanggo putra-putrine. Kuwi wae yen ndhak lali. Kok ngono? Wongtuwa sing ora ngreti putrane ujian ki ya akeh, lho. Engko dipikir mung sithik. Saking senenge bocah sampek lali yen ujian ki ora mung masalah kudu sinau sregep, nanging dongane bapak-ibuk ki penting. Nanging, saperangan bocah saiki, ngono ki ora sakral. Ndhak penting wong tuwa diwehi weruh. Kono-kono, sing penting ujian, masalah asile engko mburi lagi laporan nyang wongtuwa.

Tumrap bapak/ibu guru, sing aran ujian, apa meneh ujian nasional ki kaya arepe oleh duren kon ngerah lan ditampani nganggo tangan. Lha piye, kawit taun 80-an teko saiki wes jaman milenial maju lan modern sing jenenge Ebtanas terus diganti UAN njur diganti meneh UN mesthi ing sasi april. Eh tahun iki malah UN SMK sasi Maret. Kamangka sing jenenge kalender pendidikan iku dipungkasi wulan Juni utawa juli. Kudune rak ya UN digelar ing sasi Juni? Guru dadi kabotan kuwi sakjane gegayutan ambek bahan pasinaon kang kudune bisa diwulangake ing sasi Maret, April, lan Mei,  banjur kepeksa dijejel-jejelke ing sasi Februari.

Malah saiki ujian ditindakake kanthi nggunakake computer. Lho, kudune rak luwih gampang, wong pokok enek jaringan lan sinyal, dijamin lancar. Mung kari setting program, masukkan link sing digawe, nunggu kesambung lan beres. Sesuk bocah-bocah kari nggarap soal. Ning ya kuwi, kanggone sekolah gedhe sistem iki apik, nanging ya enek sekolah sing kudu narik dhuwit marang siswane kanggo tuku komputer lan piranti liyane. Sing akhire ngebot-boti sanggane wali murid.

Intine inti ki ngene. Sistem kuwi apik, nanging enek kedadeyan lucu. Kapan kae ketemu bocah lulusan taun wingi ing warung kopi. Crita bab UN sing nggawe komputer (CBT). Anggep wae jenenge Angga karo Anggi. Angga di-doktrin bapake supaya bisa dadi polisi. Dadi bijine kudu apik. Kamangka, bocahe ukurane ya pol-pole padha ambek umume kancane. Pas UN dheke bingung piye carane oleh biji apik. Angga karo Anggi lungguhe dhempetan. Arepe takon Anggi sungkan karo pengawase. Pengawase rak saka sekolah liyane. Anggi klebu bocah pinter, nanging cita-citane pengen golek gaweyan sakbubare sekolah SMK. Akhire bocah loro kuwi gawe trik. Anggi wes cukup kabeh ngerjakne soal pakete dhewe ing komputer, metu nyang toilet. Let kurang luwih sakmenit Angga melu metu pisan. Sing akhire bocah loro kuwi ijolijolan kursi. Anggi mlebu meneh lungguh nggone Angga, Angga mlebu lungguh nggone Anggi. Sik nduwe wektu 30 menit gawe ngerjakne soale Angga.

Trus pengawas e piye? Lha, kok dilalah merga ora apal bocahe, kedadeyan kuwi bisa dibaleni ing dina candhake. Yo ora nyalahne pengawase, mari tanda tangan dicek, tugas pengawas rak ora oleh mlaku-mlaku ing njero kelas papane ujian. Ndilalah yen fotone bocah ora didelok siji mbaka siji meneh. Nganti wusanane bisa log out dhewe-dhewe nalika soale wes cukup dikerjakne. Aman. Trus bijine piye? Ya apik kabeh! Aku dicritani mung manthuk-manthuk. Kekel wetengku ngrasakne kecanggihan bocah milenial.

Oh ya, sakjane bocah saiki ki penak-penake bocah. Bijine bocah saiki ki ngalah ngalahne Pak Tarno arepe sulapan. Sim-salabim jadi apa. Enek sing jenenge KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Penake omong, biji paling sithik sing diwehne bocah ben isa munggah kelas. Dadine ngene, sekolahan nduwe standar penilaian terendah sing diwehne bocah, ora oleh kurang saka kuwi (minimal podha). Fungsine KKM ki salah sijine kanggo kriteria penilaian kemajuan sekolah ben diakui kadidene sekolah unggulan sing tembe mburi penak golek bantuan saka pusat, provinsi, uga ko kabupaten.

Kanggene sekolah lan kepala sekolah, ngono kuwi kebijakan sing wajib disengkuyung. Nanging, kanggone bapak ibu guru, ngene ki dilema sing angel diluwari. Coba dipikir ta. Bocah pinggiran, sing ora sekolah nek sekolahan favorit. Bijine meh 60 persen ing saurute 70 mengisor. KKM dipadhakne sekolah favorit sakiwatengene 75. Sing jenenge kurikulum rak padha kabeh sak-Indonesia. Merga olehe SDM yo rada menengah kebawah, akhire sing nilaine kurang dari 75 dikatrol dadi 75. Arepa di-remidi ping telu apa ping papat nganggo soal padha, kadhang ya panggah angel. Bijine panggah kurang saka kuwi. Lha metune biji nek raport 75. Ngene ki akhire rak ya ngapusi? Mulane yen Pak Harto dawuh, “Penak jamanku ta?”, Tak sauri, “Menawi bab nilai, sekeca jaman-e Pak SBY kalihan Pak Jokowi pak”.

Mulane, akeh bocah saiki ki ketoke nilaine apik, tapi kenyataane mbuh. Ya merga standar sing matesi bapak ibu guru berkreasi. Ndhak enek istilah nilai abang sing marai isin. Karo meneh, wongtowane neng omah ya akeh sing bingung diwehi deskripsi nilai. Biji keterampilan dan pengetahuan. Penting sakjane, nanging tumrap wali murid sing gaweyane neng pasar utawa neng sawah, produk tahun 70an jan angel tenan dijak ngerti bab deskripsi ngene iki.

Enek meneh, iki sing marai aku gregeten. Jaman rak wes maju. Soal UN kari ngundhuh lan nyimpen ing server-e sekolahan. Cah-cah kari nggarap. Lha, kok teka nggawe biji lan pengumuman ngenteni suwi. Rata-rata nganti sesasi. Saumpama pareng usul, mbok pengumuman ki digeliske dadi rong minggu sarampunge ujian. Trus, ana kalodhangan kanggo bocah supaya bisa ndandani bijine supaya aja nganti kurang saka lima.

Lha saiki ora ana sing diwedeni. Merga lulus orane diputusake sekolah, arepoa bijine 15, 20 yen sekolahane nglulusne ya panggah lulus. Apa ana sekolah ora nglulusne bocah merga biji? Paling kok ora ana. Apa gelem ora oleh murid? Yen ora oleh murid dana BOS ora teka sekolahan. Akhire sekolahane mati.

Pungkasan. Bocahku rak SMK alias Sekolah Mencari Kerja. Saben siswa kelas XII dipurih bisa lulus langsung oleh gawean, ing njero utawa njaba negara. Kuwi memang kewajibane sekolahan SMK dene malah digawekne sing jenenge BKK (Bursa Kerja Khusus) pinangka lantaran kanggo nyamnbungake kalodhangan utawa pasar kerja ambek para siswa. Nanging sing ndadekne masalah, geneyato metune ijasah ki bisa sampek 3 bulan luwih? Blangko-ne tekane 2 wulan sakrampunge ujian. Nulise isa 2 minggu luwih. Tekoa tandha tangan, legalisir pas telung sasine. Pemerintah rak nduwe data siswa sing melu ujian. Jadwal ujian ya wes cetha adoh sakdurunge. Apa ndhak isa sakumpama ijasah ki dicepakke luwih gasik, di-cetak luwih gasik, lan enggal didum-dumake sawise bijine metu? Mesakne sing kerja menyang luar pulau utawa luar negeri. Ijasahe durung metu mung diwehi SKL. Engko njupuke nek sekolahan ngenteni kontrake cukup isa 3 nganti 4 taun sawise lulus. Ngono ki isaku mung usul lho. Soale, saben taun masalahe panggah ngene wae. Kapan gelem berubah?

Artikel Baru

Artikel Terkait